Wet- en regelgeving

De verplichting tot het opnemen van noodverlichting in een gebouw of object is in Nederland wettelijk vastgelegd. De directe koppeling tussen wet en noodverlichting is te vinden in “Het Bouwbesluit” en de “Arbeidsomstandighedenwet”. De benadering van noodverlichting binnen deze wetten is verschillend. In aanvulling op deze wetten is het besluit brandveilig gebruik bouwwerken opgesteld.

Naast de wettelijke verplichting tot het opnemen van noodverlichting in een gebouw, zijn er ook nog normen waarin vooral de uitvoering van noodverlichting en de noodverlichtings installatie nader gedefinieerd wordt. Deze normen schrijven niet direct een bepaalde noodverlichting voor, maar beschrijven hoe noodverlichting op een adequate en veilige manier toegepast kan worden. Meest toonaangevende normen op dit gebied zijn:

 

NEN-EN 1838, NEN 6088 en NEN 1010. In deze normen worden een aantal zaken gedefinieerd die direct te koppelen zijn naar de wetgeving.

 

Wetten:

• Het Bouwbesluit »

• Arbowet »

• Besluit brandveilig gebruik bouwwerken »

 Normen:

• NEN-EN 1838 »

• NEN-EN-ISO 7010 »

• NEN 1010 »

• NEN-EN 50171 »

• NEN-EN 50172 »

Bouwbesluit

Ieder gebouw is voor wat betreft constructie en inrichting onderworpen aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Deze voorschriften hebben in belangrijke mate betrekking op de veiligheid voor gebruikers en/of bezoekers van gebouwen. In het Bouwbesluit zijn deze voorschriften gekoppeld aan de functie van het gebouw en het aantal personen dat zich naar verwachting in het gebouw kan bevinden. In de Bouwbesluitartikelen 2.49 en 2.55 wordt met name de verplichting voor noodstroominstallaties benoemd. In Artikelen 2.60 en 2.67 wordt de aanwezigheid van noodverlichting bepaald. Daarbij wordt wel onderscheid gemaakt tussen bestaande bouw en nieuwbouw. Verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van deze regels is de eigenaar van het gebouw.

 

Arbo-wet

In het kader van de Arbowet is het Arbeidsomstandighedenbesluit van kracht geworden. Dit besluit is o.a. een reflectie van een aantal Europese richtlijnen, waarbij de veiligheid en de gezondheid op de arbeidsplaats centraal staat. Er wordt hierbij dus gekeken naar het gebruik van het gebouw als arbeidsplaats. Inzake noodverlichting gaat het hierbij om ‘Minimum voorschriften inzake de veiligheid en gezondheid op arbeidsplaatsen’ en ‘Minimum voorschriften veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk’ (richtlijn nr. 89/654/EEG en nr. 92/58/EEG). Als gevolg van deze regelgeving is de werkgever verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van de medewerkers. Hiervoor dient de werkgever te zorgen voor aanwezigheid van vluchtwegen en nooduitgangen. Noodverlichting en vluchtwegsignalering zijn in dit kader noodzakelijke voorzieningen, die bij een calamiteit een veilig gebruik van de vluchtwegen en nooduitgangen mogelijk maken. Dit is dan ook beschreven in de artikelen 3.7.4, 3.7.5 en 3.9.

 

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

Het besluit brandveilig gebruik bouwwerken is een regelgeving die een aanvulling is op het Bouwbesluit. Hierin staan een aantal specifieke zaken die betrekking hebben op het gebruik van een gebouw. Het besluit brandveilig gebruik bouwwerken vult het Bouwbesluit aan op de volgende punten: de aanwezigheid en kwaliteit van vluchtwegsignalering. Daarvoor verwijst het gebruiksbesluit naar de normen NEN-EN 1838 en NEN 6088. Tevens staat in het Gebruiksbesluit de eis dat noodverlichting minimaal 1 maal per jaar onderhouden moet worden.

 

NEN-EN 1838

De NEN-EN 1838 definieert lichttechnische voorschriften waaraan noodverlichting in gebouwen moet voldoen. Deze norm moet gelezen worden in samenhang met het Bouwbesluit en Arbobesluit. Waar het Bouwbesluit en de Arbowet het gebruik van noodverlichting verplichten, biedt de NEN-EN 1838 concrete en heldere eisen over de lichttechnische inrichting van een noodverlichtingsinstallatie. Door toepassing van deze norm is een logische en structurele invulling van de noodverlichtingsinstallatie gegarandeerd.

 

NEN-EN-ISO 7010

Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - Geregistreerde veiligheidstekens

Deze norm beschrijft de veiligheidssymbolen en –kleuren, waaronder het wereldwijd gangbare en geaccepteerde pictogram voor vluchtrouteaanduiding. Begin 2013 is de Nederlandse norm NEN 6088 vervallen en opgegaan in de NEN 3011, die op zijn beurt verwijst naar de NEN-EN-ISO-7010.

 

NEN 1010

NEN 1010: veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. Ook in de NEN 1010 worden diverse eisen gesteld waaraan een noodverlichtingsinstallatie moet voldoen. Er is hierin een overlapping met het Bouwbesluit met betrekking tot prestaties van de installatie op het gebied van noodstroomtijd en noodverlichtingsniveau. Als aanvulling benoemt de NEN 1010 een aantal kritieke ruimten (Hoofdschakel- en verdeelinrichting, Schakel- en verdeelinrichting noodverlichting, Liftmachinekamers, Regieruimten, Projectieafdelingen) waar een noodverlichtingsniveau van 10 Lux wordt geëist. 

 

NEN-EN 50171

In deze norm zijn de producttechnische eisen vastgelegd waaraan centrale noodverlichtingsvoedingssystemen moeten voldoen. Deze norm wordt als uitgangspunt gebruikt door keuringsinstanties.

 

NEN-EN 50172

Deze norm defineert: het opstellen van een noodverlichtingsplan, het uitvoeren van inspectie en onderhoud en het aanleggen van een logboek. 

 
 

 

 

 

Naar boven

..